www.nrc.cz
     
Přihlášení do registru NSKSZP
Registr Národní sady klinických standardů zdravotních služeb

  Úvodník a novinky   Metodické dokumenty   Odborné odkazy   Seznam klinických standardů  
Národní sada klinických standardů odborných zdravotních služeb je vyvíjena s cílem vytvořit celonárodní, standardizovaný nástroj pro zvyšování kvality péče založený na vědecky prokázaných klinických doporučeních, jejichž účinek lze měřit s využitím specifických ukazatelů kvality.
Její vývoj probíhá s využitím vzorů podobných velkých zahraničních systémů (například AHRQ, SIGN atd.). Jsou v ní shromažďovány veškeré informace o klinických standardech, navrhovaných a vyvíjených Národním referenčním centrem v rámci životního cyklu, jehož hlavními fázemi jsou:
 1. Návrh klinického standardu
 2. Zpracování odborné literatury a formulace klíčových doporučení
 3. Zpracování dokumentu klinického standardu v různých variantách (dle účelu publikace)
 4. Doplnění klinického standardu o měřitelná kriteria a ukazatele, zpracování ekonomických parametrů klinického standardu
 5. Doplnění klinického standardu o kapitolu určenou pro pacienty (laiky)
 6. Oponentura odborná a veřejná
 7. Publikace dokumentů klinického standardu v různých formách
 8. Implementace klinického standardu do praxe
 9. Vyhodnocení účinnosti klinického standardu

Klinické standardy, které projdou tímto cyklem, splňují požadavky na vědecký průkaz vydaných doporučení (EBM), jsou měřitelné, testované, odborně posuzované a přijaté v konsensu hlavních odborných autorit českého zdravotnictví.
Národní sada klinických standardů odborných zdravotních služeb je synchronizována s Národní sadou ukazatelů zdravotních služeb, shromažďující obdobným způsobem ukazatele kvality a výkonnosti péče. Řada ukazatelů je vyvíjena právě v rámci vývoje klinických standardů a váže se na konkrétní klinická doporučení a kriteria.
Klinické standardy jsou publikované v Národní sadě v následujících částech:
 1. odborná část
 2. technická část (není publikována veřejně, je součástí vnitřní dokumentace vývoje klinických standardů)
 3. přehled doporučení
 4. informace pro pacienty
Na těchto stránkách publikujeme jednoduchý přehled klinických standardů, důvodů jejich vývoje, autorů, konzultantů a oponentů, kteří se na vývoji podílejí, informaci o fázi vývoje a o oborech, kterých se klinický standard týká. K jednotlivým položkám klinických standardů jsou připojeny další dokumenty, především z odborných rešerší na podobná témata ze zahraničí.
Podrobnější informace o metodice naleznete v Závěrečná zpráva k projektu č. NS 10650-3/2009